Podcasty historyczne

Jakie są uprawnienia Prezydenta USA?

Jakie są uprawnienia Prezydenta USA?

Prezydent Stanów Zjednoczonych ma różne uprawnienia i obowiązki określone w konstytucji w art. II. Chociaż prezydent wciąż musi odpowiedzieć przed Kongresem, niejasność i dwuznaczność art. II umożliwiły w przeszłości prezydentom rozszerzenie władzy poza to, co wyraźnie określa Konstytucja.

Uprawnienia wykonawcze

Prezydent ma prawo żądać pisemnych raportów od każdego działu wykonawczego, co czyni go dyrektorem administracyjnym.

 • Mianowanie i odwoływanie osób na stanowiskach administracyjnych, z zastrzeżeniem zgody Senatu
 • Zalecanie polityki fiskalnej i pewna kontrola procesu budżetowania
 • Uprawnienia organów ścigania do rozmieszczania sił zbrojnych lub milicji
 • Organ ułaskawiający, dający mu prawo do ułaskawienia lub ułaskawienia przeciwko Stanom Zjednoczonym

Uprawnienia legislacyjne

 • Moc weta pozwala prezydentowi zapobiegać prawom, z którymi się nie zgadza. Kongres może temu zaradzić, ale tylko większością dwóch trzecich głosów.
 • Zalecanie ustawodawstwa, które pozwala mu odgrywać dużą rolę w agendzie rządu USA.
 • Wydawanie poleceń wykonawczych, co może oznaczać, że może zmienić biurokratyczne działania, procedury lub ustanowić nowe agencje wykonawcze.
 • Zdolności nadzwyczajne pozwalają prezydentowi działać w czasach kryzysu

Uprawnienia w zakresie polityki zagranicznej

 • Uprawnienia traktatowe pozwalają prezydentowi na zawieranie traktatów z obcymi krajami, jeżeli dwie trzecie głosów Senatu zatwierdzi to.
 • Porozumienia wykonawcze to pakty, które prezydent może zawierać z innymi rządami bez zgody Senatu, ale nie mogą one być sprzeczne z żadnym prawem USA.
 • Władza ambasadorów nie jest wyraźnie określona w Konstytucji, ale ta władza jest ogólnie akceptowana.

Potęgi wojskowe

Konstytucja nazywa prezydenta „Naczelnym wodzem” marynarki wojennej i armii USA, dając mu pewne uprawnienia do prowadzenia wojny, ale sam Kongres jest w stanie wypowiedzieć wojnę. Prezydenci często jednak sprawowali władzę, by rozkazać armii USA do walki bez wypowiedzenia wojny, więc przejmują władzę do pewnego stopnia kontrolowania wojska.

Miękkie moce

Prezydent, jako szef państwa USA, pełni funkcje ceremonialne i działa jako symbol USA. Ma pewne roczne obowiązki i otrzymuje ambasadorów z obcych krajów. Ta rola daje mu „miękką siłę” do wpływania na ludzi jako przywódców USA.


Obejrzyj wideo: Ameryka nie ma żadnych powodów i podstaw żeby przyjmować gładkie teksty prezydenta Putina SKANER (Grudzień 2021).